سفارش تبلیغ
صبا ویژن

در التهاب انتظار فرج...

 اگــر چـه زود مـی آید ، اگـر چـه دیــر مـی آیـد

سـوار سـبز پـوش مـن بـه هـر تـقـدیـر مـی آیـد

دقـیقـاًًَ رأس آن سـاعت کـه در ذهـن خـدا ثبـت اسـت

نــه قـدری زود تـر از آن نـه بـا تـأخــیـر مـی آیـد

 

یابن الـحسن !!!

سـخت اسـت بـرای مـن کـه سـایه تمــام مـردم از مـیان کـوچه نـگاهم بـگذرد ، امـا پنـجره چـشمـانـم بـه روی خـورشـید زیـبای تـو بـسته بـاشد و بـاغ دلــم از بـهار بـه صـدایـت بـی نصـیب بـماند.

ای یـوسـف دور از وطـن !!!

سـخت اسـت بـرای مـن که از اشـک فـراقـت بی طاقـت شـوم ، در حـالـی کـه مــردمـان یـاد تـو را از خـاطـر بـرده بـاشـند.

مــهدی جـان !!!

ای کـاش مـیدانستم چـشمـان پـاک کـدامین خـاک ، حـضـور ســبز تـو را بـه تـمـاشـا نشـستـه اسـت و بـر نـومـی قـدمـهـایـت بـوسـه مـیزند .

مــولای مـن !!!

ای کـاش میدانـستـم کــدامـین سـرزمین غـریـب بـا وجـود نـازنـین تـو آشـنایی دارد و آغـوش خـویـش را بـرای مـهـربـانـیهایـت گشـوده اسـت.

***

 


ارسال شده در توسط محسن...
   1   2   3   4   5      >